Exploitatiebijdrage 2023 en 2024 Sportief Knooppunt Joure

Boven de brief staat het logo van gemeente De Fryske Marren.

Datum: 15 december 2022
Zaaknummer: Z.689703

Hierbij brengen wij u het volgende onder de aandacht.

Op 7 november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Daarmee heeft de gemeenteraad ook besloten om de jaarlijkse exploitatiebijdrage, die u verstrekt zult krijgen voor de exploitatie van het complex “Sportief Knooppunt Joure”, voor de jaren 2023 en 2024 vast te stellen. Wij verwijzen voor de details naar het genoemde document, te vinden via:

Deze exploitatiebijdrage vormt staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Deze steun wordt verstrekt in overeenstemming met, en voldoet aan de voorwaarden van, artikel 55 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1).

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met gemeente De Fryske Marren via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden?

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders gemeente De Fryske Marren.