Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.  Op 21 december 2022 heeft de raad de omgevingsvisie met een aantal aanpassingen (amendementen) vastgesteld.  Deze wijzigingen zijn verwerkt in de definitieve omgevingsvisie.

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een integrale, langetermijnvisie van de gemeenteraad op de fysieke leefomgeving (ontwikkelingen en ambities). Integraal houdt namelijk in dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals: verkeer en vervoer, milieu, water, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. Zo worden in een vroeg stadium mogelijk strijdige of juist bij elkaar horende ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht.

Waarom een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet. Voor sommigen zijn de procedures bij ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie vaststellen.

De omgevingsvisie heeft twee keer ter inzage gelegen

Voordat er een definitieve omgevingsvisie voor onze gemeente  kwam, lag er twee keer een ontwerp ter inzage. Het eerste ontwerp is in 2018 gepubliceerd. Daarop is door diverse inwoners gereageerd. Dit voorjaar  lag  het tweede ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage. Op basis van de reacties is de omgevingsvisie opnieuw aangepast. Na verwerking van de door de gemeenteraad gevraagde wijzigingen, is de omgevingsvisie uiteindelijk definitief gemaakt.  De omgevingsvisie wordt minimaal iedere vier jaar geactualiseerd.

Opvallend is dat de omgevingsvisie De Fryske Marren een digitaal stuk is. Dankzij de digitale versie kunnen achterliggende beleidsstukken, websites, video’s en de interactieve kaart beter in de visie geïntegreerd worden.

De stukken – voor de raad – over de omgevingsvisie kunt u vinden op de pagina van de gemeenteraad.

Hoe werkt de digitale Omgevingsvisie? 

In de volgende video laten wij zien hoe u bij alle informatie van de digitale omgevingsvisie kunt komen.

Liever pdf versie ontvangen? 

De analoge teksten worden nog aanpast naar aanleiding van de wijzigingen. Deze zijn naar verwachting vanaf medio januari op te vragen via het contactformulier.

Op 22 februari 2023 heeft de raad het programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren vastgesteld, onderdeel van de Omgevingsvisie. Deze is op te vragen via het contactformulier.