Regels en beleid

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. We vragen u om met ons mee te denken over hoe de gemeente er over een tijdje uit moet zien.

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een integrale, langetermijnvisie van de gemeenteraad op de fysieke leefomgeving (ontwikkelingen en ambities). Integraal houdt namelijk in dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, milieu, water, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. Zo worden in een vroeg stadium mogelijk strijdige of juist bij elkaar horende ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht.

Waarom een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet. Voor sommigen zijn de procedures bij ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie vaststellen.

Tweede ontwerp ter inzage

Voordat er een definitieve omgevingsvisie voor onze gemeente is, is er twee keer een ontwerp. Het eerste ontwerp is in 2018 gepubliceerd. Daarop is door diverse inwoners gereageerd. Met ingang van 18 februari tot 29 april 2022 ligt het tweede ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage. Dit tweede ontwerp is aangepast op basis van de reacties van inwoners, doorontwikkelde beleidsstukken en nieuwe inzichten. Nadat het tweede ontwerp ter inzage heeft gelegen, worden de zienswijzen beoordeeld en afgewogen. Hierna kan de raad de definitieve versie vaststellen. Naar verwachting wordt die om de paar jaar weer geactualiseerd.

Voordat er een definitieve omgevingsvisie voor onze gemeente is, is er twee keer een ontwerp. Het eerste ontwerp is in 2018 gepubliceerd. Daarop is door diverse inwoners gereageerd. Met ingang van 18 februari heeft het tweede ontwerp 10 weken ter inzage gelegen.  Dit tweede ontwerp is aangepast op basis van de reacties van inwoners, doorontwikkelde beleidsstukken en nieuwe inzichten. De zienswijzen worden nu beoordeeld en afgewogen. Hierna kan de raad de definitieve versie vaststellen. Dit zal naar verwachting in het tweede helft van dit jaar zijn.

Digitale omgevingsvisie

Opvallend is dat het tweede ontwerp van de Omgevingsvisie De Fryske Marren een digitaal stuk is. Dankzij de digitale versie kunnen achterliggende beleidsstukken, websites, video’s en de interactieve kaart beter in de visie geïntegreerd worden. Ook de definitieve Omgevingsvisie verschijnt in digitale vorm. 

Hoe werkt de digitale Omgevingsvisie? 

In de volgende video laten wij zien hoe u bij alle informatie van de digitale Omgevingsvisie kunt komen.

Reageren op het tweede ontwerp?

Het tweede ontwerp vindt u door de link te volgen in de bovenstaande knop. De analoge teksten uit de tweede ontwerp omgevingsvisie vindt u bij de te downloaden stukken. U kunt tot 29 april reageren op het tweede ontwerp. Dit kan door een ondertekende e-mail te sturen naar info@defryskemarren.nl o.v.v. zienswijze tweede ontwerp Omgevingsvisie ter attentie van Fiona Carpentier. Of via de post: Postbus 101, 8500 AC Joure o.v.v. zienswijze tweede ontwerp Omgevingsvisie t.a.v. Fiona Carpentier. U kunt ook mondeling reageren op het tweede ontwerp. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Alle binnengekomen reacties worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in de definitieve visie, die naar verwachting later in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld wordt. 

Te downloaden: