Bezwaar gemaakt, en dan

Verzamelen van de stukken en een schriftelijke reactie op uw bezwaar

De afdeling die betrokken is bij het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt een kopie van uw bezwaar. Zodra duidelijk is dat uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften behandeld moet worden, gaat deze afdeling de stukken die bij het besluit horen verzamelen en een schriftelijke reactie op uw bezwaarschrift geven. Deze schriftelijke reactie wordt verweerschrift genoemd. Hierin staat waarom het besluit is genomen en het bevat de reactie op uw bezwaar. De afdeling levert alle stukken in bij de secretaris van de commissie. De secretaris verstrekt uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting deze stukken aan u (of uw gemachtigde), de commissieleden, eventuele derden (bijv. vergunninghouders) en degene die het bestuursorgaan vertegenwoordigt (medewerker afdeling).

Wordt uw bezwaar behandeld in een hoorzitting?

De commissie voor de bezwaarschriften geeft u en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven op het bezwaarschrift. Dit wordt “horen” genoemd. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis Herema State 1 in Joure. De hoorzittingen van de algemene kamer en de sociale kamer vinden één keer per maand op woensdagavond plaats. In de sociale kamer worden bezwaren behandeld naar aanleiding van besluiten die betrekking hebben op de sociale wetgeving, zoals bij voorbeeld de WWB, Wmo en leerlingenvervoer. De overige bezwaren worden behandeld in de algemene kamer, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en subsidies. De hoorzittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De agenda van de zittingen van de algemene kamer wordt maandelijks op de gemeentelijke website gepubliceerd. Dit houdt in dat belangstellenden de hoorzittingen kunnen bijwonen. De hoorzittingen van de sociale kamer zijn niet openbaar.

U wordt per brief geïnformeerd over de datum van de hoorzitting. U bent niet verplicht om tijdens een hoorzitting te komen. Als u niet gehoord wilt worden, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de voorzitter van de commissie door te geven.

Indien u verhinderd bent om de hoorzitting bij te wonen, moet u de voorzitter van de commissie hierover binnen drie werkdagen schriftelijk informeren. De voorzitter beoordeelt of verplaatsing naar de eerstvolgende zitting mogelijk is.

De uitnodiging voor de hoorzitting, met daarin het definitieve tijdstip, ontvangt u tenminste tien dagen voor de zitting.

U kunt in aanvulling op uw bezwaarschrift nog extra gegevens of bewijsstukken toesturen of bij het bestuursorgaan afgeven. Die gegevens of bewijsstukken moeten uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting bij het bestuursorgaan zijn ontvangen.

Tip

Stuur altijd kopieën van bewijsstukken mee en houd de originelen zelf.

De commissie hoeft u niet altijd te horen.
Horen is niet verplicht:

  • als het bezwaarschrift ‘kennelijk niet ontvankelijk’ is. Dit betekent bijvoorbeeld dat:
    – u de termijn hebt overschreden voor het maken van bezwaar (zes weken), of
    – de gemeente denkt dat het besluit u niet of niet rechtstreeks raakt, of
    – u ondanks een herhaald verzoek van het bestuursorgaan niet de wettelijke verplichte gegevens hebt verstrekt;
  • als het bezwaarschrift ‘kennelijk ongegrond’ is. Dat wil zeggen dat er geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar;
  • als u en eventuele betrokkenen hebben aangegeven niet gehoord te willen worden;
  • als aan het bezwaarschrift helemaal tegemoet gekomen wordt zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden.

Verloop van de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u of uw gemachtigde het woord voeren. Ook de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid om het woord te voeren. Vervolgens kunnen de leden van de commissie voor de bezwaarschriften vragen stellen. U wordt in het bijzijn van de andere betrokkenen gehoord. Als u een goede reden hebt, kunt u – nadat u tijdig een verzoek hiertoe heeft gedaan – afzonderlijk worden gehoord. De voorzitter beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand wel ingelicht over wat is besproken. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Getuigen en deskundigen

U kunt een getuige of een deskundige (bijvoorbeeld een huisarts of een architect) inschakelen bij het horen.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U kunt u tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf bij het horen aanwezig te zijn. Als u iemand inschakelt om u te vertegenwoordigen, dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend. Een advocaat heeft geen machtiging nodig.

Beslissing op het bezwaarschrift

Nadat de commissie voor de bezwaarschriften de partijen heeft gehoord, brengt zij in principe binnen drie weken advies uit aan het bestuursorgaan dat een besluit neemt op uw bezwaar. Het bestuursorgaan weegt alle argumenten en neemt op basis van het advies van de commissie een (nieuw) besluit. Het bestuursorgaan moet binnen twaalf weken, nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken, een besluit nemen op uw bezwaar. Mocht dat niet lukken, dan krijgt u schriftelijk bericht dat de besluittermijn wordt verlengd met ten hoogste zes weken. In uitzonderlijke gevallen mag deze besluittermijn verder verlengd worden.
Het bestuursorgaan is niet verplicht om het advies van de commissie over te nemen. Als het bestuursorgaan het advies van de commissie niet overneemt, wordt in het besluit aangegeven waarom dat niet is gebeurd.

Bekendmaking van de beslissing op het bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden krijgen bericht van de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen. Dit bericht bestaat uit de beslissing op bezwaar, het advies en het verslag van de commissie. Het advies van de commissie en het besluit van het bestuursorgaan ontvangt u en ontvangen eventuele andere belanghebbenden per post. Wanneer er een hoorzitting is gehouden, ontvangt u ook het verslag van de hoorzitting. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking de reden waarom een bepaalde beslissing is genomen. Wanneer u het met het besluit op het bezwaarschrift niet eens bent, kunt u eventueel daartegen beroep instellen.
In het besluit op uw bezwaarschrift staat vermeld of u beroep kunt instellen, bij welke rechter u dat kunt doen en binnen welke termijn.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure blijft de genomen beslissing van kracht. Wanneer deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft c.q. kan krijgen, kunt u vanwege het spoedeisende belang de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland vragen de werking van het besluit op te schorten. Dit is een verzoek om voorlopige voorziening. Dit kunt u alleen indienen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. De voorzieningenrechter kan besluiten een regeling, voorlopige voorziening, te treffen voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Voor de behandeling van een verzoek tot voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. Gezien het spoedeisende karakter vindt de rechtszitting in principe binnen een aantal weken na de ontvangst van uw verzoek plaats. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van het soort besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Rechtstreeks beroep bij de rechter

In uitzonderingsgevallen kunt u met het bestuursorgaan en andere betrokkenen afspreken om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en de zaak direct aan de rechter voor te leggen. Dit wordt rechtstreeks beroep genoemd. U moet dan een bezwaarschrift indienen, maar tegelijk het bestuursorgaan verzoeken de zaak door te sturen naar de rechter.
Als het bestuursorgaan daar niet mee instemt, wordt de zaak gewoon als bezwaarschrift behandeld. Hetzelfde geldt als meer personen een bezwaarschrift indienen tegen hetzelfde besluit en één daarvan niet akkoord gaat met rechtstreeks beroep. Rechtstreeks beroep kan zinvol zijn als uw meningsverschil met het bestuursorgaan niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie gaat, terwijl vaststaat dat het bestuursorgaan en u het daarover niet eens worden.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over het indienen van een bezwaar of over de bezwaarschriftenprocedure, kunt u altijd contact opnemen met juridische zaken via telefoonnummer 14 05 14.