Bezwaar maken

U wilt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als u door een beslissing van een bestuursorgaan persoonlijk in uw belang wordt getroffen, kunt u bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat die beslissing heeft genomen. Dit is een verplichte stap voordat u eventueel naar de rechter kunt als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken als:

  • u het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat u deze niet krijgt;
  • u het niet eens bent met een beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen op aanvraag van iemand anders en u hierbij rechtstreeks bent betrokken. Uw buren hebben bijvoorbeeld een vergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen een dergelijke verbouwing, want de zon wordt dan weggenomen. U bent rechtstreeks betrokken, dus u kunt bezwaar maken;
  • u door een beslissing van een bestuursorgaan persoonlijk in uw belang wordt getroffen.

Vuistregel is dat als u bezwaar kunt maken, dit onder het besluit van het bestuursorgaan wordt vermeld. U kunt niet altijd bezwaar maken. Soms moet u administratief beroep instellen bij een ander bestuursorgaan. Dit staat dan onder de beslissing van het bestuursorgaan vermeld. Verder is het meestal niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit waarbij algemene regels (bijvoorbeeld een verordening) zijn vastgesteld. Ook is bezwaar niet mogelijk bij een privaatrechtelijke rechtshandeling (bijvoorbeeld verhuur of verkoop) of feitelijk handelen (bijvoorbeeld herstraten of wijzigen groeninrichting).

Soms moet u rechtstreeks beroep instellen bij de rechter en kunt u geen bezwaar maken bij het bestuursorgaan. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Dit rechtstreeks beroep geldt onder andere als het bestuursorgaan bij de beslissing die u wilt aanvechten de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ heeft toegepast, zoals bij een bestemmingsplan. Dan heeft u uw mening al in een eerder stadium kenbaar kunnen maken door middel van een zienswijze. Rechtstreeks beroep bij de rechter geldt ook als het bestuursorgaan niet of niet tijdig een beslissing neemt op een aanvraag die u heeft ingediend. U stelt dan bij de rechter beroep in tegen het niet op tijd nemen van de beslissing.

Twijfelt u of u bezwaar kunt indienen? Neem dan op tijd contact op met de gemeente!

Wanneer en hoe wordt het besluit bekendgemaakt?

Wanneer u zelf een aanvraag heeft ingediend wordt het besluit naar u toegestuurd. Besluiten waar anderen (derden) mogelijk belang bij hebben worden  worden bekendgemaakt via ons elektronisch gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Niet op tijd genomen besluit

Wanneer het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke besluittermijn een besluit heeft genomen op uw aanvraag, kunt u het bestuursorgaan aanmanen een besluit te nemen. Wanneer het bestuursorgaan in gebreke blijft door na uw aanmaning niet binnen twee weken een besluit te nemen, moet zij u een dwangsom betalen.

Ook kunt u in deze situatie rechtstreeks beroep indienen (d.w.z. zonder dat daar een bezwaarschrift aan voorafgaat) bij de Rechtbank Noord-Nederland tegen het uitblijven van een besluit.

Hoe maakt u bezwaar?

U moet schriftelijk (per post of per fax) bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Zo’n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift. U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken (= de bezwaartermijn) na verzending van de beslissing waar u het niet mee eens bent bij het bestuursorgaan binnen is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. In enkele gevallen is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan zes weken. Het bestuursorgaan behoort bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij het bestuursorgaan.

Maakt u bezwaar omdat het bestuursorgaan de gevraagde beslissing niet op tijd neemt, dan geldt geen bezwaartermijn. U mag uw bezwaarschrift in dat geval echter niet onredelijk laat indienen.

Een bezwaarschrift indienen per e-mail is niet mogelijk.

De inhoud van uw bezwaar

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beslissing waarop u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Als u uw bezwaren in een andere taal dan het Nederlands hebt geschreven moet u, als dat wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.

Het is mogelijk dat het u niet op tijd lukt (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch maar een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.

In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt, staan. Als niet alle gegevens (bijvoorbeeld de reden waarom u bezwaar maakt) in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan het bestuursorgaan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Weet u niet precies wanneer de beslissing waarvan u nadelige gevolgen ondervindt, is genomen, dien dan het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk in.

Tip: dien uw bezwaarschift binnen zes weken na de beslissing in

Zorg dat u uw bezwaarschrift indient binnen zes weken nadat de beslissing bekend is gemaakt. Anders wordt uw bezwaarschrift niet meer behandeld. Neem geen risico. Wacht niet tot de laatste dag. Het is verstandig uw bezwaarschrift ruim van te voren te versturen, zodat de kans klein is dat er iets misgaat. Ook is het verstandig het aangetekend te versturen, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd hebt verstuurd. Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar de gemeente, doe dat dan tijdens kantooruren en vraag om een bewijs van ontvangst.

Bewijs van ontvangst

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u per post een schriftelijke ontvangstbevestiging. Dit is ook zo als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft. In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven dat uw bezwaarschrift wordt overgedragen aan de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. In een daaropvolgende brief staat de datum vermeld waarop de hoorzitting zal plaatsvinden.

Komt uw bezwaarschrift op de juiste plaats?

Onderaan de beslissing van de gemeente staat in de meeste gevallen vermeld waar u het bezwaarschrift naar toe moet sturen. Let hierop! Staat dit niet vermeld en weet u daardoor niet of het indienen van een bezwaar tegen het besluit mogelijk is, neem dan contact op en vraag deze gegevens op. Als uw bezwaarschrift bij de verkeerde instantie belandt, wordt het doorgestuurd naar de instantie die het bezwaarschrift in behandeling moet nemen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de zaak waarbij u betrokken bent. De betrokken ambtenaren en één of meer leden van het college van burgemeester en wethouders ontvangen uw persoonsgegevens zodat zij uw bezwaarschrift kunnen behandelen. Wordt uw zaak behandeld door de commissie voor de bezwaarschriften? Dan ontvangen ook de leden die uw zaak behandelen uw bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en eventuele bijlagen.

Als derden een rol spelen in de procedure dan worden het bezwaarschrift, eventuele bijlagen en aanvullingen ook verstrekt aan deze partijen. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden niet aan derden verstrekt. Als u bezwaar maakt tegen een vergunning, dan is bijvoorbeeld de vergunninghouder een derde. Wij moeten alle stukken aan alle betrokken partijen verstrekken.

Informeel overleg

Regelmatig is tijdens de behandeling van een bezwaarschrift gebleken dat de indiener van een bezwaarschrift behoefte heeft aan meer informatie over een besluit. Dit komt vooral voor wanneer er meer speelt dan alleen het bezwaarschrift of dat de bezwaarmaker alsnog een onderlinge oplossing wil bereiken. Om het verhaal achter uw bezwaarschrift goed inzichtelijk te maken, kan er voorafgaand aan de zitting, contact met u worden opgenomen.

Intrekken van het bezwaar

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaarschrift intrekken, dan moet dat in principe schriftelijk. U kunt uw bezwaarschrift alleen mondeling intrekken tijdens de hoorzitting. U ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging van uw intrekking.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure blijft de genomen beslissing van kracht. Wanneer deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft c.q. kan krijgen, kunt u vanwege het spoedeisende belang de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland vragen de werking van het besluit op te schorten. Dit is een verzoek om voorlopige voorziening. Dit kunt u alleen indienen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. De voorzieningenrechter kan besluiten een regeling, voorlopige voorziening, te treffen voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Voor de behandeling van een verzoek tot voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. Gezien het spoedeisende karakter vindt de rechtszitting in principe binnen een aantal weken na de ontvangst van uw verzoek plaats. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van het soort besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Rechtstreeks beroep bij de rechter

Hier vindt u informatie over de bezwaarschriftenprocedure. Op deze pagina wordt gesproken over besluiten van het bestuursorgaan. Dit zijn besluiten die genomen zijn door de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. U kunt persoonlijk te maken hebben met een besluit van een bestuursorgaan, omdat u zelf om een beslissing hebt gevraagd. Het is ook mogelijk dat u betrokken bent bij een beslissing die genomen wordt op een aanvraag van iemand anders. De gemeente kan ook zelf beslissingen nemen, bijvoorbeeld de beslissing een uitkering te verlagen omdat iemand onvoldoende naar werk zoekt.

In uitzonderingsgevallen kunt u met het bestuursorgaan en andere betrokkenen afspreken om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en de zaak direct aan de rechter voor te leggen. Dit wordt rechtstreeks beroep genoemd. U moet dan een bezwaarschrift indienen, maar tegelijk het bestuursorgaan verzoeken de zaak door te sturen naar de rechter.

Als het bestuursorgaan daar niet mee instemt, wordt de zaak gewoon als bezwaarschrift behandeld. Hetzelfde geldt als meer personen een bezwaarschrift indienen tegen hetzelfde besluit en één daarvan niet akkoord gaat met rechtstreeks beroep. Rechtstreeks beroep kan zinvol zijn als uw meningsverschil met het bestuursorgaan niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie gaat, terwijl vaststaat dat het bestuursorgaan en u het daarover niet eens worden.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over het indienen van een bezwaar of over de bezwaarschriftenprocedure, kunt u altijd contact opnemen met juridische zaken via telefoonnummer 14 05 14.