Omgevingsvergunning nodig?

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen? Of wilt u een boom kappen of iets anders veranderen aan uw omgeving? Met de vergunningencheck van het Omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct aanvragen.

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan nog wel in het omgevingsplan passen.

Past uw bouwplan in het omgevingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen. Past uw bouwplan niet in het omgevingsplan? Dan heeft u alsnog een vergunning nodig.

Meer informatie vindt u op de pagina over het omgevingsplan van De Fryske Marren.

 1. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van het Omgevingsloket.
 2. Wij sturen binnen enkele dagen een bevestiging via de mail of per post. Zo weet u zeker dat uw aanvraag bij ons is binnengekomen en weet u ook direct wie uw aanvraag in behandeling heeft.
 3. U ontvangt een brief waarin wordt uitgelegd welke procedure voor uw aanvraag geldt. Reguliere procedure
  Deze procedure duurt maximaal 8 weken. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 6 weken, als de beoordeling van uw aanvraag niet binnen die 8 weken kan worden gedaan.
  Uitgebreide procedure
  De procedure duurt maximaal 26 weken. Voordat we de definitieve vergunning maken, stellen we eerst een ontwerpvergunning op. Deze ligt ter inzage. Dat betekent dat iedereen de vergunning in kan zien. Wil iemand reageren? Dan moet die persoon een zienswijze indienen. Een zienswijze indienen is verplicht, als die persoon later nog in beroep wil gaan.

Het is belangrijk dat u de aanvraag omgevingsvergunning compleet opstuurt. Dan kunnen wij uw aanvraag direct beoordelen.

Stuur bij een bestaande en bij een nieuwe situatie het volgende mee:

 • situatietekening
 • plattegrondtekening
 • aanzicht tekening
 • doorsnedetekening/detailtekening
 • kleur en materialen

Zorg ervoor dat op de tekeningen altijd afmetingen staan.

De aanvraag moet voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze eisen gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, isolatiewaarden en ventilatie.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt omdat u iets wilt bouwen, vragen wij welstandsadvies aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem. Dit advies hoort bij de vergunningprocedure. Daarnaast moet uw plan altijd voldoen aan de regels in het Omgevingsplan en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Conceptverzoek
Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunnen wij naar een conceptverzoek kijken. Wij beoordelen dan of uw plan in het omgevingsplan past en of het voldoet aan de welstandsrichtlijnen. Deze beoordeling moet u betalen. U krijgt deze kosten voor een groot deel terug als u, na onze beoordeling van het conceptverzoek, een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten die u maakt voor het welstandsadvies van de adviescommissie, krijgt u niet terug.

Twijfelt u over het indienen van een conceptverzoek, dan kunt u met ons in gesprek gaan om uw plan te bespreken. Het eerste gesprek is gratis.

U stuurt een conceptverzoek naar De Fryske Marren via het Omgevingsloket.

Vergaderingen adviescommissie
De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit vergadert iedere even week op dinsdag vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis. U mag bij deze vergaderingen zijn. U als aanvrager, of de persoon die uw plan heeft ontworpen, mag het plan uitleggen. Maak hiervoor een afspraak. Met wie!!!

Bij verbouwingen en bij nieuwbouw op braakliggend terrein, moet u rekening houden met de regels voor bescherming van natuur in de Omgevingswet. Het is verboden dat uw plan negatieve gevolgen heeft voor beschermde soorten. Dat geldt vaak ook voor de verblijfplaatsen van beschermde dieren.

Voorbeelden van beschermde diersoorten
De huismus, meerdere vleermuissoorten en de gierzwaluw. De verblijfplaatsen en nesten van deze soorten zijn het hele jaar door beschermd. Deze dieren kunnen onder andere in uw spouwmuur, uw dak of uw tuin zitten.

Heeft uw plan gevolgen voor beschermde dieren?
Om daar achter te komen, laat u een kort onderzoek doen door een ecologisch adviesbureau. Dit heet een quickscan. Deze scan maakt duidelijk of uw plannen gevolgen hebben voor beschermde diersoorten.

Vergunning Flora- en fauna-activiteit aanvragen
Blijkt uit de quickscan dat uw plan negatieve gevolgen heeft voor beschermde soorten? Vraag dan een omgevingsvergunning voor een flora en fauna-activiteit aan bij de Provincie Fryslân.

Meer doen voor beschermde soorten
Wilt u bij uw bouwproject de natuur helpen? Meer informatie vindt u op website Bouw Natuur Inclusief en op website Checklist Groen Bouwen.

 

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een vergunningaanvraag. Deze kosten staan in de Tarieventabel Algemene legesverordening.