Rekenkamer

Het instellen van een rekenkamer is binnen gemeenten een wettelijke plicht. De Rekenkamer De Fryske Marren doet onafhankelijk onderzoek naar gemeentelijk beleid en bepaalt zelfstandig de onderzoeksonderwerpen en formuleert ook zelfstandig de onderzoeksvra(a)g(en). De onderzoeken van de rekenkamer zijn vooral bedoeld om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en de gemeentelijke taken te beoordelen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de controlerende rol van de raad.

Suggesties voor het doen van onderzoek

Als u een onderwerp denkt te hebben dat onderzocht zou kunnen worden door de rekenkamer dan kunt u een bericht, met argumenten waarom een dergelijk onderzoek relevant is, naar de secretaris van de rekenkamer De Fryske Marren sturen. Het moet dan gaan om gemeentelijke taken en de uitvoering daarvan.

Alle onderwerpen voor mogelijke onderzoeken door de rekenkamer verzameld. De rekenkamer bepaalt steeds gedurende het jaar welke onderwerpen onderzocht gaan worden. Dit gebeurt aan de hand van selectiecriteria zoals: het maatschappelijk belang, het financieel belang of de risico’s dan wel twijfels over de beleidsuitvoering.

Contact met de rekenkamer

Het contact met de rekenkamer gaat via de secretaris, mevrouw J. Hofman via j.hofman@defryskemarren.nl of Rekenkamer De Fryske Marren, t.a.v. mevrouw J. Hofman, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Onderzoeken

Hieronder vindt u de onderzoeken van de Rekenkamer.

Leden van de rekenkamer

In De Fryske Marren bestaat de rekenkamer uit 3 leden.