Haalbaarheidsonderzoek flexwonen A7-zone Joure

De gemeenteraad heeft eind januari 2023 besloten om de haalbaarheid van flexwonen te onderzoeken. Vanwege de dringende woonopgave in De Fryske Marren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. Allereerst wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de A7-zone in Joure.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek naar flexwonen?

IIn de gemeente is al meer dan drie jaar sprake van een zeer krappe woningmarkt, zowel in de koop- als in de huursector. Meer en meer is duidelijk dat er óók behoefte is aan een flexibele schil met andere woningconcepten voor een periode van 10 – 15 jaar. In het coalitieakkoord worden creatieve oplossingen zoals flexwonen  genoemd. Flexwoningen zijn een aanvulling op de realisatie van permanente woningen.

Waarom bij de A7-zone?

Bij de A7-zone is een snelle start van het haalbaarheidsonderzoek mogelijk. De grond van de voormalige A7 is sinds april 2022 in eigendom van de gemeente en nog niet in gebruik. Ook de ligging bij Joure, als één van de grotere kernen, maakt het mogelijk ook grotere aantallen flexwoningen te onderzoeken. De opgave voor flexwonen is nieuw voor De Fryske Marren. Om inzicht te krijgen in de kansen, risico’s en locaties wordt daarom allereerst een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de A7-zone in Joure.

Hoe wordt de haalbaarheid onderzocht?

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Een deel van de onderzoeksvragen gaan ook over onderwerpen die voor iedere willekeurige locatie belangrijk zijn, zoals de:  huurprijzen,  huurperiode,  rollen van verschillende partijen (zoals bouwbedrijven en woningcorporaties),  wensen wat betreft kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Een ander deel van het onderzoek gaat over de locatie: de A7-zone. Wat zijn bijvoorbeeld de randvoorwaarden vanuit geluid, kabels en leidingen. En erg belangrijk zijn de wensen en zorgen van de inwoners en vooral de bewoners die aan de A7-zone grenzen.

Eerste stap participatie

Als eerste stap in de participatie is op 20 april een inloopbijeenkomst in het Toanhûs in Joure gehouden. Hier zijn veel bewoners in gesprek gegaan met medewerkers van de gemeente. Veel mensen hebben hier een reactieformulier over hun wensen en zorgen ingevuld. Ook online is veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid een reactieformulier in te vullen.

Meest gegeven reacties 

Bij het ophalen van ideeën, wensen en zorgen voor de A7-zone zijn ruim honderd reactieformulieren ingevuld. Het reactieformulier bestond uit drie vragen. Vanuit praktisch oogpunt is de samenvatting per thema gemaakt. Zo staan de reacties op het proces, het woningprogramma en de doelgroep, de zorgen over de mogelijke hinder voor de wijk Zuiderveld en wensen voor de invulling van de A7-zone bij elkaar. De samenvatting en de originele reacties kunt u (geanonimiseerd) lezen in de te downloaden stukken onderaan deze projectpagina.

Het proces
Betrokkenheid mensen bij haalbaarheidsonderzoek is belangrijk. Zorg voor draagvlak
De status van de vraagstelling is niet duidelijk. Er lijkt al een keuze gemaakt te zijn om op de locatie flexwoningen te realiseren.
Het is jammer dat de inzet van de initiatiefnemers van het alternatieve plan niet geleid heeft tot keuze voor een groene invulling.
Zoek een permanente integrale oplossing. Doorschuiven van problemen levert niets op.
Zoek naar een polderplan, compromis
Zoeklocatie regelstation Joure Liander meenemen in een integrale benadering
Breng alternatieven in beeld
Ruimtelijke voorwaarden
Een goed ruimtelijk en landschappelijk inpassingsplan is belangrijk
Maak een mooie wijk, geen blokkendozen, geen units
Goede ontsluitingsmogelijkheden voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Schaalgrootte is beperkt voor flexwoningen
Groen- en geluidbuffer langs Séwei is nodig vanwege geluid, verbeteren van de Séwei
Goede leefbaarheid in de omgeving van Flexwonen
Mogelijke negatieve impact op milieu en bestaande landschappelijke waarden door flewonen
Goed onderzoek nodig naar consequenties voor verkeer, parkeren en openbaar vervoer
Geen extra gemotoriseerd verkeer door de wijk Zuiderveld
Goede ontsluiting van de nieuwe woonwijk, zodat het geen geïsoleerd gebied wordt.
Niet alles volbouwen, groen behouden in aansluiting op dorpen
Natuurlijke omgeving met begroeiing
Bebouwing clusteren in de omgeving van de Mac Donalds
Speelveldjes voor kinderen
Alleen laagbouw
Alternatieve locaties voor flexwonen onderzoeken
Hoge woningdichtheid geeft gesloten beeld en is niet wenselijk
Geen goed leefklimaat voor nieuwe bewoners, slechte ervaring van bestaande bewoners van de wijk Zuiderveld ivm geluidsoverlast snelweg
Mogelijkheid tiny houses bieden
Beperken van de snelheid op de Séwei in verband met verkeersveiligheid
Bufferzone gebied aan noordzijde (Skipsleat) én aan zuidzijde van Joure, met nieuwe groen invulling A7
Open landschap met wandelgebied
Rolstoelvriendelijke paden
Autovrij gebied maken met parkeren aan de rand
Combinatie van flexwonen en groenontwikkeling is mogelijk
Rekening houden met huidig gebied als wandelgebied
Alternatieve locaties voor flexwonen
Zoek ruimte bij Wildehorstersingel
Grasgebied bij de  Zuiderveldstraat voor de tennisbanen
Weiland langs Oer de Feart, weg naar Hasterfjildwei
Bedrijvenpark Woudfennen
Langs Boerensingel
Bestaande leegstaande meubelboulevard
Flexwoningen in A7 zone geeft beperking van de ontwikkeling van de driehoek in zijn geheel.
Wildehoarnesingel volbouwen tot de Koarte Ekers
Broek Zuid volbouwen tot de Oude Rijksweg
Broek Noord tot aan Leeuwarderweg
Woonprogramma en doelgroep
Inspelen op lokale behoefte woningbouwvraag van jongeren, spoedzoekers bijvoorbeeld scheidingen
Locatie bij Joure is voor lokale starters belangrijk
Tot 4 etages bouwen
Sociaal-maatschappelijke cohesie binnen Joure
Onderzoek naar sociale impact op de gemeente door het toevoegen van flexwoningen
Concentratie van sociaalkwetsbare groepen geeft mogelijk problemen
Verspreid het programma over de gemeente, geen concentratie
Migranten beperkte cohesie met bestaande bevolking
Regionale behoefte aan flexwoningen onderzoeken
De woningen moeten voor iedereen beschikbaar zijn, voor asielzoekers, jongeren en alleenstaanden uit Joure
Betaalbaarheid woningen
Geen definitieve bebouwing
Het vinden van een nieuwe locatie voor flexwonen over 15 jaar is het verschuiven van het probleem naar een ander dorp en is duur
Twijfel over de haalbaarheid van de beperking van 15 jaar, juridische borging
Vergroot het aanbod aan betaalbare huurwoningen, ook in bestaande plannen en verdeel dit programma over de gemeente
Mogelijk vervuiling door afval en slecht onderhoud omgeving omdat mensen geen verbondenheid voelen met hun leefomgeving
Woningen voor jonge gezinnen
Kleinschalige woningbouw voor senioren en starters
Ontwikkel een gemixt woonprogramma
Gebruik maken van bestaande leegstaande gebouwen
Concentratie van arbeidsmigranten is niet wenselijk. Alternatieven voor arbeidsmigranten zijn niet aanwezig.
Veel woningen zodat veel mensen kans hebben op een woning
Maximaal 40 woningen voor mensen die acuut behoefte hebben, spreiding over de gehele gemeente
Maximaal 10 woningen bouwen
Mogelijke opkoop door woningzoekenden uit het westen
Flexwonen is niet voor mensen die al via de woningbouwstichting een woning zoeken. Hierdoor trek je mensen aan waardoor de druk op de reguliere woningmarkt versterkt wordt.
Geen crisisopvang
Variatie in samenstelling van toekomstige bewoners geeft culturele rijkdom
Realiseer alternatieve grondgebonden woningen voor senioren, zodat bestaande woningen vrijkomen voor starters
Geen AZC
Geen flexwoningen
Beperken hinder voor wijk Zuiderveld
Nieuwe hinder nu de woonsituatie net verbeterd is
Belofte om bomen te planten bij verwijderen van snelweg en geluidwal
Mogelijke looproutes vanuit de locatie flexwonen naar centrum zijn een zorg
Sociale veiligheid woonwijk Zuiderveld waarborgen
Geen lange bezwaarprocedures vanwege drogredenen
Groene invulling van het gebied kan de geluidsoverlast van de snelweg op de wijk Zuiderveld beperken
Nabijheid van de snelweg geeft nu al een slechte luchtkwaliteit in de wijk Zuiderveld
Normale woonwijk ontwikkeling in samenhang met bestaande woonwijk, zodat er geen overlast ontstaat in de wijk Zuiderveld
Hoogbouw als oplossing voor bestaande geluidhinder
De Scheen geeft nu al overlast, deze wordt drukker bij toename van verkeer
De Sewei geeft geluidsoverlast
Financiële onderbouwing
Een grondige kosten-batenanalyse moet worden uitgevoerd om de financiële haalbaarheid van de bouw van flexwoningen op deze locatie te beoordelen
Bestaande groene uitstraling heeft een positief effect op de waarde van de bestaande woningen
Dure oplossing van het probleem
Mogelijk planschade
Alleen bouwers van flexwoningen verdienen eraan
Niet investeren in iets dat tijdelijk is
Andere wenselijke functies voor A7 zone
Voedsel en wandelbos
vlinderweide
Uitloopgebied recreatie en  honden uitlaten voor bewoners van zuidkant van Joure
Bosontwikkeling ten behoeve van het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en voor hittebestrijding en klimaat
Biodiversiteit
Uitloop en recreatiegebied voor welzijn bestaande bewoners aanliggende woonwijk
Startlocatie voor Ballonfeesten
Skatepark
Aanplant beplanting nieuwe natuur
Cultureel centrum met rondje Joure voor ouderen en hangjongeren
Openluchttheater
Kansen voor reeds bestaande wensen
Omheinde hondenuitlaatplek
Verplaatsen sportvelden naar A7 zone en driehoek, inbreiding woningbouw bij kern
Verplaatsen ijsbaan en gebruik bestaande ijsbaanlocatie voor woningbouw
Schapen en zwaluwwal herstellen
Brûsplak
Bestaande sporthallocaties gebruiken voor uitbreiding scholen, nieuwe grote sporthal in A7 zone

Hoe verder?

Naast de inventarisatie van wensen en zorgen vanuit de (directe) omgeving, zijn we ook alle variabelen op een rij aan het zetten die bij de haalbaarheid van flexwonen een rol spelen. Dit is bijvoorbeeld de oppervlakte, de kwaliteit, de bouwkosten en de partijen die we mogelijk hiervoor nodig hebben. Er worden dan berekeningen gemaakt om de haalbaarheid voor verschillende aantallen woningen (tussen 20 en 150 woningen) door te rekenen. Als alles geïnventariseerd is, worden verschillende toekomstscenario’s geschetst met een financiële onderbouwing. Deze worden vervolgens afgestemd met de (drie) scenario’s voor de Driehoek Joure Zuid en tot slot aan de gemeenteraad voorgelegd. Pas daarna wordt een voorkeursscenario uitgewerkt. We houden u op deze projectpagina op de hoogte.