Haulsterweg Haskerhorne

Na een lange voorbereidingstijd zijn eind februari de eerste werkzaamheden voor de herinrichting van de Haulsterweg gestart. In de zomer van 2021 was het  definitieve ontwerp al vastgesteld. Daarna is de technische voorbereiding begonnen. Vooral de uitwerking van de riolering heeft veel tijd gekost. Dit heeft ook geleid tot aanpassing van het rioolplan.    

Verwijderen en nieuwe aanplant van bomen

Als eerste zijn de bomen gekapt die bij de herinrichting niet blijven staan. Dit moet voor het broedseizoen. In het definitief ontwerp is vastgelegd welke bomen blijven, welke we verwijderen en waar nieuwe bomen worden geplant.

De rioleringswerkzaamheden zijn uitgevoerd

Bij langdurige of hevige regenval werd wateroverlast ervaren. Dat hebben we opgelost door de huidige riolering van binnenuit te vernieuwen, de aansluitingen van de kolken (afvoerputten van het regenwater) en van de woningen te vervangen. Daarnaast hebben we een groot deel van de regenwaterafvoer van de woningen aan de Westzijde van de Haulsterweg aangesloten op de achterliggende sloot.

Planning 2022

  • Eind februari: verwijderen bomen die niet blijven staan.
  • April/mei: benaderen bewoners van even nummers voor afkoppelen regenwater.
  • Mei/juni: vervangen rioolaansluitingen en verbetering riolering.
  • Na de zomer: bovengrondse herinrichting.
  • Inloopbijeenkomst 1 september van 17.00 – 19.30 uur over uitvoering herinrichting.
  • Start werkzaamheden 3 oktober (zie kaartje fasering; is aangepast naar aanleiding van vragen tijdens inloop).

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de aannemer Schot Infra Sloop en Milieutechniek of met de gemeente. De aannemer verzorgt de communicatie tijdens de uitvoering.

Gegevens aannemer

Contact met de gemeente

De gemeente kunt u bereiken via telefoonnummer 14 05 14 of via ons contactformulier.

  • Ouwe de Jager (uitvoering herinrichting en afkoppelen riolering op particulier terrein).

Te downloaden:

Verkeer en parkeren

Snelheid

De snelheid wordt als probleem ervaren en in de zienswijzen is gevraagd om verkeerstellingen. 

De verkeerstellingen

Er zijn verkeerstellingen gedaan waaruit blijkt dat op de Haulsterweg binnen de bebouwde kom  de intensiteiten  in  februari 2020 circa 60% lager zijn dan de uitgevoerde tellingen in 2012. Ook de gemiddelde snelheid is iets gedaald.

Ook op Jousterweg binnen de bebouwde kom van Haskerhorne zijn de intensiteiten in 2020 ruim 60% lager ten opzichte van 2013, gemiddelde snelheid nagenoeg gelijk. Buiten de bebouwde kom circa 30% lager ten opzichte van 2014, gemiddelde snelheid gedaald.

De verkeerstellingen zijn met de bewonerscommissie gedeeld.

Snelheidsremmers

De huidige breedte van de rijbaan wisselt maar is op veel plekken nu 4,80 cm. Bij de herinrichting wordt de gehele rijbaan  4,80 cm breed.

Er komt alleen sprake van een wegversmalling bij de komgrens aan de zuidkant. Er is in het DO sprake een as-verschuiving. Deze wordt bij de kruisingen  opgevangen.  Hierdoor wordt de snelheid geremd.  Bij de kruisingen is rekening gehouden met een zone vrij van groenvakken en lantaarnpalen waardoor daar vrachtwagens en landbouwvoertuigen elkaar beter kunnen passeren.

Parkeren

In de zienswijzen wordt gevraagd om meer spreiding van parkeervakken en om inrichting van de groenstrook aan de H. Brouwerstrjitte als parkeerstrook.

De parkeerplekken zijn zoveel mogelijk verspreid over de weg en aan beide kanten.

De groenstrook aan de H. Brouwerstrjitte is te smal voor het realiseren van parkeerplekken.

Containerplekken

In de zienswijzen wordt gevraagd om meer spreiding van containeropstel plekken zonder deze te combineren met parkeervakken.

De container opstelplekken zijn verspreid over de Haulsterweg. Het is gebruikelijk om een aantal parkeerplaatsen te reserveren voor containers en anders kost het te veel ruimte.

Fietsers

In de zienswijzen wordt gevraagd om het fietspad op de Jousterweg te behouden.

In 30 km gebieden is het gebruikelijk dat fietsers gebruik maken van de rijbaan. Hierdoor ontstaat er meer interactie tussen de weggebruikers en daalt de snelheid. Dit komt de veiligheid ten goede.

Op de Jousterweg worden de fietsers nabij de komgrens naar de rijbaan verwezen. 

Dit sluit ook aan bij de,  in samenwerking met de provincie,  in voorbereiding zijnde realisatie van een doorfietsroutes op de route Joure-Heerenveen.

De inrichting van het voet-/fietspad langs de Jousterweg, gelegen buiten het her in te richten gedeelte,  wijzigt echter niet zodat fietsen op deze gedeeltes van het pad niet verboden is.  

Muurtje bij kerk

Er wordt in de zienswijze gevraagd om het muurtje bij de kerk te houden.

Er blijft een afscheiding tussen voetgangers en de weg. Nu in de vorm van een plantvak.

Trottoirs

In de zienswijzen wordt gevraagd om aan beide zijden van de Haulsterweg een voetpad te houden.

Aan beide zijden een volwaardig voetpad verkrijgen is niet mogelijk bij de beschikbare ruimte. Voor een voetganger die minder valide is of een rollator gebruikt bedraagt de minimale breedte van een voetpad 1,5 meter.  In het Definitief ontwerp is aan de westzijde (de even nummers) een trottoir van 90 cm opgenomen en aan de oostzijde ( de oneven nummers) een trottoir van 150 cm breed. Incidenteel kan dit pad aan oostzijde over korte afstand iets smaller worden als vanwege het behoud van de bestaande bomen de boomwortels ruimte nodig hebben. Dit kan spelen in het gedeelte bij het dorpshuis. 

Verlichting

In de zienswijzen wordt gevraagd om bij elke kruising een lantaarnpaal te plaatsten.

De lichtmasten staan bij de kruisingen. Er wordt gebruikt gemaakt van Led verlichting. Deze blijft in principe ‘s nachts 50% gedimd doorbranden.

Bomen en overig groen

Er worden in de zienswijzen veel opmerkingen over de bomen gemaakt. Er wordt deels gevraagd alle bomen te kappen en door sommigen om alleen overlast gevende bomen te kappen. Door sommige wordt gevraagd om de bomen te behouden vanwege het mooie straatbeeld. Als de bomen behouden blijven wordt gevraagd om een onafhankelijk boomonderzoek. Er zijn zorgen over het onderhoud van het overig groen.

Er is een compromis gevonden tussen de wens om alle bomen te kappen en de wens (een deel van) de bomen te behouden. Per weggedeelte is gekozen voor kap en deels vervanging van de bomen of behoud van de bestaande bomen. Vanwege ecologische en cultuurhistorische redenen is het van belang oude gezonde bomen zoveel mogelijk te handhaven. Daar waar de bestaande bomen behouden blijven worden de plantvakken verbeterd om te zorgen dat de boomwortels het wegdek niet opnieuw opdrukken. Er is een onafhankelijk bomenonderzoek uitgevoerd en ook in de toekomst blijft de gemeente de kwaliteit van de bomen monitoren. Bij de keuze van overige lage beplanting is rekening gehouden met het benodigde onderhoud.

Bushalte aan Jousterweg

Er wordt in een zienswijze gevraagd om verplaatsing van de bushalte aan de Jousterweg.

De bushaltes aan de Jousterweg blijven op dezelfde plek. Verplaatsen van de bushalte is eerder onderzocht en stuit op veel problemen.

Riolering en afvoer water

Er blijkt in de zienswijzen nog onduidelijkheid over de consequenties van de aanleg van een regenwaterriool. In de zienswijzen wordt gevraagd om bij wateroverlast het water op natuurlijke wijze in de sloot naast nr. 34 laten stromen.

Algemeen

De technische uitwerking van de riolering vindt nog plaats, ook in samenspraak met Wetterskip Fryslân.  Er kan nu nog niet definitief aangegeven worden hoe dat uiteindelijk komt. Hierover volgt in een later stadium nog communicatie.

Gebruik van de afvoer op natuurlijke wijze is ook de doelstelling.

De sloot tussen bij nr. 34 is particulier bezit. De afwatering zal op een openbare watergang moeten plaatsvinden.

De aansluitingen van het regenwaterriool legt de gemeente altijd tot aan de particuliere erven aan. Aansluiting van de hemelwaterafvoer op het eigen terrein moet door de eigenaar zelf gerealiseerd worden. Hierover volgt nog informatie als duidelijk is op welke wijze de riolering gerealiseerd wordt. De hemelwaterafvoer van de even nummers kan zoveel mogelijk in de sloot aan de achterzijde blijven.