Herinrichting Plattedijk en omgeving Lemmer

Op 11 februari 2021 heeft het college het definitief ontwerp voor de herinrichting Plattedijk vastgesteld. Daarvoor heeft het Voorlopig ontwerp ter visie gelegen en zijn de tekeningen naar aanleiding van de zienswijzen aangepast.

Het definitief ontwerp inzien

Belangrijkste aanpassingen rond de Plattedijk

Parkeren zoveel mogelijk op grote parkeerplaats bij strand Lemmer

De parkeerplaats bij het Lemster strand heeft een enorme capaciteit en ligt op slecht enkele loopminuten van het centrum. Door de toegang naar dit parkeerterrein te verbeteren en de routes naar het centrum aantrekkelijker te maken, proberen we bewoners en bezoekers meer gebruik te laten maken van dit terrein. Door de inrit van het parkeerterrein toe te voegen, komt er minder verkeer op de kruising Plattedijk-Industrieweg. Er ontstaan duidelijkere looproutes voor voetgangers naar het strand en naar het centrum van Lemmer.

Het centrum van Lemmer wordt iets groter

Vanaf de kruising Plattedijk-Industrieweg krijgt het verkeer het gevoel het centrumgebied in te rijden. Dit doen we onder meer door asfalt te vervangen door klinkers. Het gebied krijgt daarmee meer een verblijfskarakter. Dit betekent ook dat verkeer van en naar het industriegebied voorrang krijgt op het verkeer van en naar het centrum van Lemmer. De Plattedijk houdt tot de provinciale weg overigens gewoon 30 km/u als maximum snelheid.   

Plattedijk als verbindingszone

Met het ontwerp is geprobeerd zo goed mogelijk bij te dragen aan een robuuste en aantrekkelijk verbindzone tussen het Ir. D.F. Woudagemaal, het strand en het centrum. De inrichting sluit beter aan bij de functies van de verschillende gebieden. De openbare ruimte wordt duidelijk en minder rommelig dan nu het geval is.

Planning

Het streven is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2024 te starten. Zodra de aannemer bekend is zullen we hier meer vermelden over de uitvoering.

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de Plattedijk in Lemmer maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

Op 16 mei 2024 is onderstaande brief gestuurd aan omwonenden van de Plattedijk in Lemmer.

Beste meneer, mevrouw,

In de week van 27 mei 2024 (week 22) start Aannemersbedrijf A. Faber BV, in opdracht van gemeente De Fryske Marren, met de werkzaamheden van de ‘Herinrichting Plattedijk te Lemmer’. In deze brief willen wij u graag nader informeren over de planning, fasering, bereikbaarheid en informatieverstrekking tijdens de uitvoering.

Fasering

Het werk is opgedeeld in 3 fasen. De fasen zijn als volgt ingedeeld:

 • Fase 1: Plattedijk en Industrieweg, vanaf de rondweg N359 tot en met de kruising met de Industrieweg inclusief de Industrieweg.
 • Fase 2: Stationsweg, gedeelte tussen de Vuurtorenweg en de Nieuwedijk.
 • Fase 3: Plattedijk, kruising Nieuwedijk t/m kruising Villa Nova laan.

Planning

Fase 1 en 2
De werkzaamheden van fase 1 en 2 vinden plaats in de periode van 27 mei t/m 31 juli 2024. De werkzaamheden aan de rijbaan van de Plattedijk en de Industrieweg vinden ’s nachts plaats. Door deze manier van werken zijn de Plattedijk en de Industrieweg overdag niet gestremd en blijven de bedrijven aan de Industrieweg bereikbaar. De nachtelijke werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 20 juli 2024.


Fase 3
De werkzaamheden van fase 3 vinden plaats in de periode van 2 september t/m 1 november 2024. Tijdens de bouwvakvakantie (week 32 t/m 34) en in de week voor en na Glemmer Beach (week 35 en 36) zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden.
Mochten de weersomstandigheden de werkzaamheden dusdanig beïnvloeden dat de kwaliteit van het werk in het geding komt, bestaat de kans dat een deel van de werkzaamheden wordt doorgeschoven. Als dat het geval is, informeren wij u via de BouwApp.

Hinder en bereikbaarheid

Fase 1
De werkzaamheden aan de rijbaan van de Plattedijk en de Industrieweg vinden ’s avonds en ’s nachts tussen 20.00 en 06.00 uur plaats. Tijdens deze werkzaamheden zijn de genoemde wegen gestremd voor alle verkeer. Indien er een noodgeval is, wordt er ruimte gemaakt voor (uitsluitend) hulpdiensten. De bedrijven, horecagelegenheden etc. zijn gedurende de stremming niet bereikbaar. Eventuele voetgangers kunnen, indien nodig, langs het werk worden geleid. Oversteken van de wegen per voet kan en mag alleen op aanwijs van de aannemer. Tijdens de nachtelijke stremmingen zijn de Villa Novalaan, Langestreek en Ooievaarsnest via het dorp bereikbaar (kruising Plattedijk – Villa Novalaan is niet gestremd). Overdag kan het verkeer gebruikmaken van de Plattedijk en de Industrieweg. Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad worden de fietsers en voetgangers omgeleid.


Fase 2
Tijdens de werkzaamheden wordt de Stationsweg in delen gestremd voor het verkeer. Voor leveranciers, klanten, bezoekers etc. van de achterliggende bedrijven, winkels etc. wordt een omleidingsroute ingesteld. Het verkeer wordt omgeleid via de Plattedijk, Industrieweg en de Vuurtorenweg. Ten behoeve van lang en zwaar verkeer worden er aanpassingen gedaan aan de bochten van de Vuurtorenweg. Tijdens de werkzaamheden zijn de aanwezige bedrijven bereikbaar per voet/fiets en toegankelijk voor mindervaliden. De omgevingsmanager en uitvoerder van de aannemer stemmen de bereikbaarheid tijdens het werk nader af.


Fase 3
Tijdens de werkzaamheden wordt het gehele wegvak van de Plattedijk gestremd (inclusief kruising Nieuwedijk en kruising Villa Novalaan). De bewoners van de Villa Novalaan en de overige achterliggende straten zijn tijdens de stremming bereikbaar via de nieuwe toegang naar het parkeerterrein.
De omgevingsmanager en uitvoerder van de aannemer stemmen de bereikbaarheid tijdens het werk nader af.

Informatieverstrekking

U wordt tijdens de uitvoering actief geïnformeerd via de BouwApp. De aannemer informeert u via deze gratis app over de stremmingen en andere actuele zaken met betrekking tot de uitvoering. In de app staan ook de contactgegevens van de aannemer en de gemeente. Naast de BouwApp worden stremmingen en omleidingen gedeeld via de website van de gemeente.

BouwApp

De werkzaamheden aan de Plattedijk zijn te volgen via de gratis BouwApp. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 • Scan de QR-code, of ga naar de App Store/Play Store om de app gratis te downloaden.
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Plattedijk Lemmer’.
 • Open het project en klik op ‘volgen’.
 • Selecteer betreffende doelgroep.

U ontvangt een notificaties zodra er een update over de werkzaamheden is geplaatst. In de app vindt u de planning en fasering terug en kunt u eenvoudig een vraag stellen aan de omgevingsmanager van de aannemer.

Inloopmomenten

Tijdens de uitvoering wordt er elke dinsdag tussen 15.30 en 17.00 uur een inloopmoment in de bouwkeet, welke gesitueerd is op het parkeerterrein van de ijsbaan, georganiseerd. Tijdens de inloop zijn vertegenwoordigers van de aannemer en de gemeente aanwezig.

In de weken (32 t/m 36) dat de aannemer niet aan het werk is, is er geen inloopmoment.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Corina Vink via telefoonnummer 06 18 21 74 62 of via e-mail: corina@stoerinfraadvies.nl, of uitvoerder Alle Kramer via telefoonnummer 06 51 21 73 73 of via e-mail: a.kramer@afaber.nl van Aannemersbedrijf A. Faber B.V.


Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Haije Loonstra via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden?

Op 21 maart 2024 is onderstaande brief gestuurd aan omwonenden van de Plattedijk in Lemmer.

Beste meneer, mevrouw,

Medio mei 2024 starten de werkzaamheden van de ‘Herinrichting Plattedijk in Lemmer’. In deze brief willen wij u graag informeren over de planning, fasering, bereikbaarheid en informatieverstrekking tijdens de uitvoering.

Globale planning

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure van de herinrichting. Zodra er een aannemer bekend is informeren wij u nader over de exacte planning. De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting vinden plaats in de beschermingszone van de primaire kering van Wetterskip Fryslán. Dit betekent dat er in het stormseizoen (1 oktober t/m 15 april) geen werkzaamheden mogen plaatsvinden. Voorlopig streven wij ernaar dat de werkzaamheden plaatsvinden vanaf 13 mei t/m 27 september 2024. Tijdens de bouwvakvakantie (week 32 t/m 34) en het weekend van Glemmer Beach (week 35) zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer de weersomstandigheden de werkzaamheden dusdanig beïnvloeden dat de kwaliteit van het werk in het geding komt, bestaat de kans dat een deel van de werkzaamheden doorschuiven naar 2025.

Fasering

Het werk is opgedeeld in 3 fasen (zie bijgevoegde tekeningen). De fasen zijn als volgt ingedeeld:

 • Fase 1: Plattedijk en Industrieweg, vanaf de rondweg N359 tot en met de kruising met de Industrieweg
  inclusief de Industrieweg.
 • Fase 2: Stationsweg, gedeelte tussen de Vuurtorenweg en de Nieuwedijk.
 • Fase 3: Plattedijk, kruising Nieuwedijk t/m kruising Villa Novalaan.

Fase 1 en 2 worden deels gelijktijdig aangepakt, waarbij de werkzaamheden aan de rijbaan van de Plattedijk en de Industrieweg ’s nachts plaatsvinden. De Plattedijk en de Industrieweg zijn tijdens de nachtelijke werkzaamheden tussen 20.00 en 06.00 uur gestremd voor alle verkeer. Het deels combineren van fase 1 en fase 2 is vanwege het stormseizoen, de vakantieperiode en de geplande evenementen noodzakelijk.

Bereikbaarheid

Zodra de data van het moment van stremmen van de fasen bekend zijn, informeren wij u door middel van een uitvoeringsbrief waarin de contactpersonen van de aannemer en de gemeente zijn aangegeven. Hiermee kunt u nader afstemmen over de bereikbaarheid van uw bedrijf, woning, perceel etc. Tijdens de uitvoering worden er omleidingsroutes met behulp van duidelijke en zichtbare bebording ingezet en worden bewoners, bedrijven en bezoekers actief via de diverse mediakanalen geïnformeerd.

Informatieverstrekking

Voor actuele informatieverstrekking wordt tijdens de uitvoering de BouwApp ingezet. In de uitvoeringsbrief leggen wij uit hoe u deze app kunt installeren en gebruiken. Met de BouwApp kan de aannemer u van actuele informatie voorzien. De aannemer zet een omgevingsmanager in. De omgevingsmanager is tijdens werkdagen aanwezig op het werk. Wekelijks op dinsdag tussen 15.30 en 17.00 uur wordt er tijdens de uitvoering een inloopmoment in de bouwkeet op het werk georganiseerd. Tijdens de inloop zijn vertegenwoordigers van de aannemer en de gemeente aanwezig.