Herinrichting Plattedijk en omgeving Lemmer

Op 11 februari 2021 heeft het college het definitief ontwerp voor de herinrichting Plattedijk vastgesteld. Daarvoor heeft het Voorlopig ontwerp ter visie gelegen en zijn de tekeningen naar aanleiding van de zienswijzen aangepast.

Het definitief ontwerp inzien

Belangrijkste aanpassingen rond de Plattedijk

Parkeren zoveel mogelijk op grote parkeerplaats bij strand Lemmer

De parkeerplaats bij het Lemster strand heeft een enorme capaciteit en ligt op slecht enkele loopminuten van het centrum. Door de toegang naar dit parkeerterrein te verbeteren en de routes naar het centrum aantrekkelijker te maken, proberen we bewoners en bezoekers meer gebruik te laten maken van dit terrein. Door de inrit van het parkeerterrein toe te voegen, komt er minder verkeer op de kruising Plattedijk-Industrieweg. Er ontstaan duidelijkere looproutes voor voetgangers naar het strand en naar het centrum van Lemmer.

Het centrum van Lemmer wordt iets groter

Vanaf de kruising Plattedijk-Industrieweg krijgt het verkeer het gevoel het centrumgebied in te rijden. Dit doen we onder meer door asfalt te vervangen door klinkers. Het gebied krijgt daarmee meer een verblijfskarakter. Dit betekent ook dat verkeer van en naar het industriegebied voorrang krijgt op het verkeer van en naar het centrum van Lemmer. De Plattedijk houdt tot de provinciale weg overigens gewoon 30 km/u als maximum snelheid.   

Plattedijk als verbindingszone

Met het ontwerp is geprobeerd zo goed mogelijk bij te dragen aan een robuuste en aantrekkelijk verbindzone tussen het Ir. D.F. Woudagemaal, het strand en het centrum. De inrichting sluit beter aan bij de functies van de verschillende gebieden. De openbare ruimte wordt duidelijk en minder rommelig dan nu het geval is.

Planning

Het streven is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2024 te starten. Zodra de aannemer bekend is zullen we hier meer vermelden over de uitvoering.

Op 21 maart 2024 is onderstaande brief gestuurd aan omwonenden van de Plattedijk in Lemmer.

Beste meneer, mevrouw,

Medio mei 2024 starten de werkzaamheden van de ‘Herinrichting Plattedijk in Lemmer’. In deze brief willen wij u graag informeren over de planning, fasering, bereikbaarheid en informatieverstrekking tijdens de uitvoering.

Globale planning

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure van de herinrichting. Zodra er een aannemer bekend is informeren wij u nader over de exacte planning. De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting vinden plaats in de beschermingszone van de primaire kering van Wetterskip Fryslán. Dit betekent dat er in het stormseizoen (1 oktober t/m 15 april) geen werkzaamheden mogen plaatsvinden. Voorlopig streven wij ernaar dat de werkzaamheden plaatsvinden vanaf 13 mei t/m 27 september 2024. Tijdens de bouwvakvakantie (week 32 t/m 34) en het weekend van Glemmer Beach (week 35) zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer de weersomstandigheden de werkzaamheden dusdanig beïnvloeden dat de kwaliteit van het werk in het geding komt, bestaat de kans dat een deel van de werkzaamheden doorschuiven naar 2025.

Fasering

Het werk is opgedeeld in 3 fasen (zie bijgevoegde tekeningen). De fasen zijn als volgt ingedeeld:

  • Fase 1: Plattedijk en Industrieweg, vanaf de rondweg N359 tot en met de kruising met de Industrieweg
    inclusief de Industrieweg.
  • Fase 2: Stationsweg, gedeelte tussen de Vuurtorenweg en de Nieuwedijk.
  • Fase 3: Plattedijk, kruising Nieuwedijk t/m kruising Villa Novalaan.

Fase 1 en 2 worden deels gelijktijdig aangepakt, waarbij de werkzaamheden aan de rijbaan van de Plattedijk en de Industrieweg ’s nachts plaatsvinden. De Plattedijk en de Industrieweg zijn tijdens de nachtelijke werkzaamheden tussen 20.00 en 06.00 uur gestremd voor alle verkeer. Het deels combineren van fase 1 en fase 2 is vanwege het stormseizoen, de vakantieperiode en de geplande evenementen noodzakelijk.

Bereikbaarheid

Zodra de data van het moment van stremmen van de fasen bekend zijn, informeren wij u door middel van een uitvoeringsbrief waarin de contactpersonen van de aannemer en de gemeente zijn aangegeven. Hiermee kunt u nader afstemmen over de bereikbaarheid van uw bedrijf, woning, perceel etc. Tijdens de uitvoering worden er omleidingsroutes met behulp van duidelijke en zichtbare bebording ingezet en worden bewoners, bedrijven en bezoekers actief via de diverse mediakanalen geïnformeerd.

Informatieverstrekking

Voor actuele informatieverstrekking wordt tijdens de uitvoering de BouwApp ingezet. In de uitvoeringsbrief leggen wij uit hoe u deze app kunt installeren en gebruiken. Met de BouwApp kan de aannemer u van actuele informatie voorzien. De aannemer zet een omgevingsmanager in. De omgevingsmanager is tijdens werkdagen aanwezig op het werk. Wekelijks op dinsdag tussen 15.30 en 17.00 uur wordt er tijdens de uitvoering een inloopmoment in de bouwkeet op het werk georganiseerd. Tijdens de inloop zijn vertegenwoordigers van de aannemer en de gemeente aanwezig.