Wateronderhoud vijvers en watergangen

In De Fryske Marren krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst. Of waterplanten die zorgen voor overlast en schade aan de natuur. We krijgen hierover regelmatig meldingen en/of vragen. Eind juni/ begin juli zijn de zomerwerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf 1 september starten de najaarswerkzaamheden. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijke wateronderhoud binnen de bebouwde kom.

September: najaarswerkzaamheden

In september starten we met onderhoudswerkzaamheden waarbij we overige watergangen hekkelen en een gedeelte van de vijvers maaien. Daarbij maaien we de hele bodem en de schuine zijkanten (aan één kant). Aanvullend maaien we in stappen oevers en aangrenzend(e) gras(velden). Met dit uitgebreide beheer wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Hoe kunt u ons helpen?

We vragen uw hulp om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Veel bewoners hebben een waterpomp om de tuin te sproeien. Heeft u ook een waterpomp? Dan willen we u vragen om deze uit het water te verwijderen voordat de machine langskomt.

Daarnaast vragen wij u om zoveel mogelijk aan te geven waar kabels en leidingen onder de sloten door liggen. Als u dat weet kunt u deze markeren met een bordje of een ander duidelijk zichtbaar merkteken (zie bijgaande foto als voorbeeld). Zo voorkomen we onnodige schade tijdens het hekkelen.

Wat hebben we al gedaan voor (zomer)werkzaamheden?

Eind juni / begin juli zijn de zomerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit houdt concreet in dat we, op een paar locaties in de gemeente, plantsoorten verwijderen die de doorstroming tegenhouden.

Het gaat dan alleen om officiële (recreatieve) watergangen waar het belangrijk is dat er voldoende doorstroming is. Dit zijn ook plekken waar plantsoorten voorkomen die zorgen voor overlast en schade aan de natuur. Dit noemen we ook wel invasieve planten. In deze hoofdwatergangen maaien we de onderwaterbegroeiing van het diepere waterdeel om voldoende doorstroming in het water te houden (zie illustratie).

Onderwaterbeplanting maaien

Daarnaast maaien we andere watergangen of vijvers om daar specifiek plantsoorten weg te halen die van nature niet in Nederland voorkomen en schadelijk zijn voor de natuur. Dit doen we ook voor waterrecreatie, zodat u daar bijvoorbeeld kunt zwemmen en/of varen. Door dit meerdere keren te doen hopen we dat we de beplanting onder controle houden.

Vragen en/of meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michiel de Vries, team wijkoverschrijdend beheer, via telefoon 14 05 14.